WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 9.02.2019

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole "Małopolska", zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Stowarzyszenia.

Walne Zebranie odbędzie się w dniu 9 lutego 2019 roku (sobota),  o godz. 11.00, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2 w Krakowie, os. Teatralne 35.

Przedmiotem obrad będą dokonania SPSM w roku 2018.

W porządku obrad rozważymy niezbędność zmian statutowych, których należy dokonać w związku z przeprowadzaną reformą edukacji narodowej.

Zgodnie z rozdziałem IV Statutu, § 15, pkt. 9  Delegaci wytyczą dalsze kierunki działalności SPSM i określą sposoby i formy realizacji zadań w roku 2019.

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPSM ZA 2018 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPSM 2018 ROK

 

Prezes ZW SPSM

Bohdan Piotrowicz

Proponowany porządek obrad:

  1. Powitanie delegatów, otwarcie Walnego Zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego obrad, protokolanta, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.
  3. Przedstawienie sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej (wniosek o absolutorium, podjęcie uchwały)za rok 2018.
  4. Podjęcie uchwały o zmianach statutowych.
  5. Przedstawienie Uchwały Programowej na rok 2019 . Dyskusja nad jej treścią.
  6. Zakończenie Walnego Zebrania.

Każda placówka (Społeczny Komitet) deleguje na Walne Zebranie 1-ego delegata a w przypadku gdy placówka należy do Klubu Przodujących Szkół KSPS 2-ch delegatów.

Jeżeli Społeczny Komitet zaprzestał lub zawiesił działalność prosimy o pisemną informację celem wykreślenie z ewidencji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia                1 lutego 2019  mailowo na adres biuro@spsm.edu.pl  lub telefonicznie                    tel. +48 12 413-52-30 (biuro)  lub +48 882 118-206. 

 

                                                                         

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.